file_1695040805336

Privacy beleid RecreateB.V.

Dit is het privacy beleid van Recreate B.V. Dit privacy beleid verschaft informatie over de gegevens die Recreate verwerkt van de gebruikers van zijn apps, websites en andere digitale diensten waarbij technieken als Augmented, Mixed, Virtual Reality en overige SaaS (software-as-a-service) gebruikt worden.

Artikel 1. Definities

  1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

   1. Recreate: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidRecreate B.V. gevestigd aan de Ambachtsstraat 11, (7461 TP) te Rijssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59900806;

   2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Recreate, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Recreate i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;

   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Recreate en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Recreate middels de website aanbiedt;

   4. website: de website www.recreate.nlalsmede apps en applicaties die door Recreate worden beheerd;

   5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;

   6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

  1. Voor Recreate is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Recreate volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

  2. Recreate gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

  3. Recreateverzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Recreate heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Recreate.

  4. Recreate verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

   1. Voor- en achternaam;

   2. Adres;

   3. Postcode en woonplaats;

   4. Telefoonnummer;

   5. E-mailadres;

   6. IP-adres;

   7. Surfgedrag;

   8. Locatiegegevens;

    Welke persoonsgegevens doorRecreate worden verwerkt is afhankelijk van welke dienst er door Recreateaan betrokkene wordt verleend.

  5. Recreate verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

  6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen overbetrokkenendie jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Recreate kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Recreate raadt oudersdan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomendat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Recreate zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameldover een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Recreate middels de contactgegevens opgenomen in artikel 14.1 en dan zal Recreate de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.

  2. Recreate verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;

   2. het uitbrengen van een offerte;

   3. het tot stand komen van de overeenkomst;

   4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

   5. om te voldoen aan administratieve plichten;

   6. het versturen van een factuur;

   7. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 7;

   8. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 6;

   9. om de website en de dienstverlening van Recreatete verbeteren;

   10. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

  3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummeren van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer, en emailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

  4. Recreate zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

  5. Recreate verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Recreate streeft naar minimale gegevensverwerking.

  6. Recreate zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Locatie

  1. Maakt de betrokkene gebruik van een locatieservice van Recreate, dan verwerkt Recreate de geolocatie van de betrokkene om de gewenste locaties te vinden en heeft hiervoor toegang nodig tot de GPS functie van de smartphone of tablet van de betrokkene. Deze verwerking van gegevens is noodzakelijk zodat Recreate de exacte locatie kan tonen op de website.

Artikel 5. Lokale opslag

  1. Recreate heeft toegang nodig tot de bestanden map van de smartphone of tablet van de betrokkene. Hierdoor kunnen op de website productinformatie en foto’s of modellen lokaal op de smartphone of tablet van de betrokkene worden opgeslagen. Dit gebeurt zodat deze gegevens sneller beschikbaar zijn en er minder belasting is op de mobiele verbinding van de betrokkene. Deze foto’s e.d. worden opgeslagen in de foto's en video's / media map van de smartphone of tablet van de betrokkene. Recreate gebruikt deze toegang alleen om tijdelijk bestanden in op te slaan en verschaft zich geen toegang tot de inhoud van de bestanden map.

Artikel 6. Profilering

  1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Recreate heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

  2. Het doel van profilering is:

   1. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Recreate vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;

   2. marketinganalyses;

   3. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

  3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

  4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Recreate worden verwerkt:

   1. geslacht;

   2. leeftijd;

   3. locatiegegevens;

   4. zoekopdrachten ingevoerd op de website;

   5. surfgedrag.

Artikel 7. Nieuwsbrieven

  1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Recreate. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 8.

  2. Recreate zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 8. Afmelden voor nieuwsbrieven

  1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;

   2. door contact op te nemen met Recreate, zie artikel 14.1 voor de contactgegevens.

  2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 9. Wissen van persoonsgegevens

  1. Recreate zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen

   o.a. indien:

   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;

   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;

   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

  2. Recreate is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 10. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

  1. Recreate zal de persoonsgegevens van de betrokkeneniet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

   1. Recreate daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;

   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

   4. de doorgifte geschiedt aan een door Recreate voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker met welke bewerker Recreate een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

  2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 11. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

  1. Op verzoek verleent Recreate aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Recreate van hem bijhoudt en verstrekt Recreate de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

  2. Recreate biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Recreate van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de email bij Recreate worden ingediend, zie artikel 14.1 voor de contactgegevens van Recreate. Recreate reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 12. Bezwaar

  1. De betrokkene kan bij Recreate bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Recreate het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Recreate met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Recreate bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 13. Recht van beperking

  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Recreate verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 14. Contact

  1. Voor vragen over de wijze waarop Recreate persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Recreate van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Recreate.

   Contactgegevens:

   Recreate B.V.

   Adres: Ambachtsstraat 11 Postcode/plaats: 7461 TP Rijssen

   e-mailadres: info@recreate.nl telefoonnummer: 0546789110

  2. Indien Recreate op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Recreate de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 15. Beveiligingsmaatregelen

  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Recreate verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

  2. Gegevens die via de website aan Recreate worden verstrekt, zijn door Recreate beveiligd door middel van SSL certificaten, e-mail verificatie en encryptie.

Artikel 16. Privacy beleid van derden

  1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websitesvan derden, zoals webshops, die door middel van links met de website zijn verbonden. Recreate aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 17. Wijzigingen

  1. Recreate behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Recreate.

Artikel 18. Datalek

  1. Indien zich bij Recreate een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens,

   dan zal Recreate daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  2. Indien er sprake is van een datalek bij Recreate dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Recreate de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 19. Cookies

  1. Recreate gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

  3. Recreateplaatst enkel tracking cookies indien de betrokkenevoorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

  4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Recreate zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

  5. Soorten cookies en doelen:

De partij die de

cookie plaatst

Het soort

cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt

geplaatst

Recreate

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw

websitebezoek.

Recreateten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan Recreate zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Recreate op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het emailadres van de betrokkene. Recreate heeft Google Analytics op een dergelijke wijze

ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Recreate

Tracking

cookie

Het uitvoeren van marketinganalyses en het

uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

Artikel 20. Klacht indienen

  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Recreate niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.